گزارش جدید از وضعیت افغانستان

گزارش جدید از وضعیت افغانستان Bericht über die Lage in Afghanistan | Deutsch-Persisch 18:04 Min. Verfügbar bis 08.11.2026

گزارش جدید از وضعیت افغانستان

گزارش جدید وزارت خارجه فدرال در مورد وضعیت افغانستان منتشر شده است. ایزابل شایانی اکنون در این مورد با روزنامه نگار، گابور هالاس گفتگو می‌کند.

Stand: 29.10.2021, 16:05