دعوا بر سر مؤذن مسجد

دعوا بر سر مؤذن مسجد 04:51 Min. Verfügbar bis 12.09.2024

دعوا بر سر مؤذن مسجد

مُؤَذِنّ مسجد شهر اور ارکن شویک در ایالت نورد راین وستفالن موضوع دادگاه اداری مونسترشده است. 
حالا این دادگاه باید در مورد اجازه استفاده از موذن تصمیم گیری کند. بامداد اسماعیلی گزارش می دهد.