آیا پناهجویان اجازه کار مینی جاب دارند؟

آیا پناهجویان اجازه کار مینی جاب دارند؟

در آلمان «مینی جاب» بسیار رایج است. تفاوت آن با کار معمولی چیست و آیا پناهجویان هم حق کار مینی جاب را دارند؟ یانینا برای شما توضیح می دهد.