نقض حقوق بشر در مرزهای خارج از اتحادیه ی اروپا

نقض حقوق بشر در مرزهای خارج از اتحادیه ی اروپا 05:51 Min. Verfügbar bis 09.08.2024

نقض حقوق بشر در مرزهای خارج از اتحادیه ی اروپا

طبق گزارش رسانه ها در مرزهای خارج از اتحادیه ی اروپا همچنان نقض حقوق بشر وجود دارد. پناهجویان و مهاجرانی که سعی دارند به صورت غیر قانونی از طریق این مرزها به سمت اروپا بیایند، توسط مقامات مرزی شکار و مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. بامداد اسماعیلی و برهان عقید جزئیات بیشتری در این مورد دارند و به شما نقش آژانس حفاظت فرانتکس را توضیح می دهند.

Stand: 09.08.2019, 17:22