وزارت فدرال مانع تابعیت کسانی که بیش از یک همسر دارند می شود

وزارت فدرال مانع تابعیت کسانی که بیش از یک همسر دارند می شود 07:46 Min. Verfügbar bis 01.07.2024

وزارت فدرال مانع تابعیت کسانی که بیش از یک همسر دارند می شود

در آلمان چندهمسری ممنوع است. اکنون در آلمان درباره ی پناهندگانی که چند همسر دارند و قصد درخواست تابعیت آلمانی دارند بحث می شود. سیهوفر وزیر کشور قصد تغییر این قانون و ممانعت آن را دارد. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی برای شما گزارش می دهند.

Stand: 28.06.2019, 16:35