موفقیت فاطمه دوباره به حیث معلم

موفقیت فاطمه دوباره به حیث معلم 03:32 Min. Verfügbar bis 14.11.2023

موفقیت فاطمه دوباره به حیث معلم

بعداز مهاجرت ادامه دادن شغلی قبلی برای بسیاری ها دشوار است ولی امکان پذیر. آرزو نایبی با فاطمه علیخاه ملاقات کرده است. او توانسته بعداز 5 سال دوباره منحیث معلم در آلمان کار کند.

Stand: 20.12.2018, 16:49