آثار انگشت چه زمانی از سیستم پاک می شوند؟

آثار انگشت چه زمانی از سیستم پاک می شوند؟

آثار انگشت برای افرادی که بعنوان پناهجو وارد اتحادیه اروپا می شوند تا چه زمانی در سیستم باقی می مانند ؟ آیا این ادعا که بعد از هجده ماه اثار انگشت از سیستم پاک می شوند درست است؟ ایزابل شایانی دراینباره با کمیسیون اتحادیه اروپا صحبت کرده و برای شما گزارش می دهد.

Stand: 22.02.2019, 13:07