آثار انگشت چه زمانی از سیستم پاک می شوند؟

آثار انگشت چه زمانی از سیستم پاک می شوند؟ 12:32 Min. Verfügbar bis 22.02.2024

آثار انگشت چه زمانی از سیستم پاک می شوند؟

آثار انگشت برای افرادی که بعنوان پناهجو وارد اتحادیه اروپا می شوند تا چه زمانی در سیستم باقی می مانند ؟ آیا این ادعا که بعد از هجده ماه اثار انگشت از سیستم پاک می شوند درست است؟ ایزابل شایانی دراینباره با کمیسیون اتحادیه اروپا صحبت کرده و برای شما گزارش می دهد.

Stand: 22.02.2019, 13:07