"آیا به رنگ پوست من مربوط است؟"

آیا به رنگ پوست من مربوط است؟ 06:21 Min. Verfügbar bis 05.10.2025

"آیا به رنگ پوست من مربوط است؟"

Von Jelena Morgenstern

خوزه، بارها این را از خود سوال کرده است. او و دوست دخترش، بورلی٬ در مورد تجربیات روزمره‌ی خود در رابطه با نژادپرستی گفتگو می‌کنند.

Stand: 05.10.2020, 18:07