مصوبه ی دولدونگ بلندمدت در نوردراین وستفالن

مصوبه ی دولدونگ بلندمدت در نوردراین وستفالن 19:30 Min. Verfügbar bis 17.10.2024

مصوبه ی دولدونگ بلندمدت در نوردراین وستفالن

در ماه مارچ یک فرمان جدید در ایالت نورد راین وستفالن در مورد کسانی که سالهاست با «دولدونگ» زندگی می کنند صادر شد. بامداد اسماعیلی با کارشناسان شورای کمک به پناهجویان و مسوول شهرداری شهر اسن و یک خانمی که دولدونگ دارد صحبت کرده است.

Stand: 17.10.2019, 12:23