محدوديت كمك مالى هارتس فير

محدوديت كمك مالى هارتس فير 13:12 Min. Verfügbar bis 30.01.2024

محدوديت كمك مالى هارتس فير

دادگاه ديوان عالى آلمان مسوول تصميم گيرى در مورد محدوديت كمك مالى هارتس فير و بررسى مغايرت آن با قانون اساسى است. بامداد اسماعيلى و ماله اشتوسل درباره دلايل و اهميت اين مساله گزارش ميدهند.

Stand: 30.01.2019, 15:21