آیا آمار جرایم درآلمان افزایش یافته است؟ (قسمت 1)

آیا آمار جرایم درآلمان افزایش یافته است؟ (قسمت 1) 02:18 Min. Verfügbar bis 22.06.2023

آیا آمار جرایم درآلمان افزایش یافته است؟ (قسمت 1)

قتل سوزانا ۱۴ ساله توسط یک مهاجر در آلمان، بار دیگر بحث های زیادی را در بر داشت. بامداد اسماعیلی با یک کارشناس جرمشناسی در این مورد صحبت کرده است.

Stand: 22.06.2018, 17:09