پشتیبانی و پناه دادن به دلیل تغییرات آب و هوا

پشتیبانی و پناه دادن به دلیل تغییرات آب و هوا 04:58 Min. Verfügbar bis 06.02.2025

پشتیبانی و پناه دادن به دلیل تغییرات آب و هوا

آیا انسان ها می توانند پشتیبانی و پناه دریافت کنند اگر در آینده به دلیل تغییرات آب و هوا مجبور به ترک کشورشان شوند؟کمیته ی حقوق بشرِ سازمان ملل در روز سه شنبه، بیست و یکم ژانویه در آن باره تدابیری اندیشیده است. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی گزارش می دهند.

Stand: 06.02.2020, 15:35