شکایت ها در دادگاه اداری

شکایت ها در دادگاه اداری 41:20 Min. Verfügbar bis 06.02.2024

شکایت ها در دادگاه اداری

کار اصلی دادگاه های اداری چیست و علت زمان بر بودن رسیدگی به پرونده ها چیست؟ آلبرت لومن، قاضی دادگاه اداری در گلزنگیرشن است و به مهم ترین سوال ها در این مورد پاسخ می دهد.

Stand: 15.02.2019, 14:17