پناهجویی ازراه کلیسا در آلمان چگونه است؟

پناهجویی ازراه کلیسا در آلمان چگونه است؟ 04:02 Min. Verfügbar bis 01.03.2024

پناهجویی ازراه کلیسا در آلمان چگونه است؟

پناهجویان زیادی امیدوارند که در صورت امکان پناهجویی از طریق کلیسا دیگر نمیتوان آنها را از آلمان اخراج کرد. اما این نوع از پناهجویی چه شرایطی دارد؟ بامداد اسماعیلی با توماس فلورشینگراز سازمان های وابسته به کلیسای پروتستان آلمان گفتگویی داشته است.

Stand: 01.03.2019, 14:14