کاروان کارناوال در شهر کلن

کاروان کارناوال در شهر کلن ۱ 12:52 Min. Verfügbar bis 28.03.2024

کاروان کارناوال در شهر کلن

در روز دوشنبه گل سرخ بزرگترین کاروان کارناوال در شهر کلن به راه می‌افتد. زهرا از افغانستان امسال برای اولین بار با این کاروان همراه شد. آرزو نایبی و یانینا ورنر هم همراه او بودند

کاروان کارناوال در شهر کلن ۲ 09:00 Min. Verfügbar bis 28.03.2024

Stand: 03.03.2019, 11:32

Weitere Themen