ايران: چهل سال انقلاب اسلامى - قسمت 3

ايران: چهل سال انقلاب اسلامى - قسمت 3 03:44 Min. Verfügbar bis 16.02.2024

ايران: چهل سال انقلاب اسلامى - قسمت 3

در ماه فوريه چهل سال از انقلابي كه منجر به ايجاد حكومتى اسلامى در ايران شد گذشت .انقلاب ايران باعت تغييرات اساسى در زندگى افراد زيادى شد. يك دفعه ديگر هيچ چيز نداشتيم ، شهريار رییس مى گويد. براى او انقلاب اسلامى همه چيز را عوض كرد. او در دهه هشتاد ميلادي به آلمان گريخت.