اختلاف بین وزیر کشور آلمان و مرکل بر سر پناهجویان

نشست ملی انتیگراسیون بدون وزیر کشور آلمان 06:27 Min. Verfügbar bis 14.06.2023

اختلاف بین وزیر کشور آلمان و مرکل بر سر پناهجویان

هورست زهوفر وزیر کشور آلمان برای اولین بار در نشست ملی انتیگراسیون ( ادغام در جامعه) حضور نداشت. آنگلا مركل و هورست زهوفر در چندین مورد باهم اختلاف نظر دارند مانند موضوع پناهجویان.

Stand: 14.06.2018, 18:13