زندگی میان مهاجرین و آلمانی ها چگونه پیش میرود؟

زندگی میان مهاجرین و آلمانی ها چگونه پیش میرود؟ 05:59 Min. Verfügbar bis 09.10.2023

زندگی میان مهاجرین و آلمانی ها چگونه پیش میرود؟

مطابق یک نظرسنجی زندگی میان مهاجرین و آلمانی ها در حقیقت بسیار خوب است. این نظرسنجی که میان 10هزار نفر صورت گرفت و و آنان به سوالات مختلف پاسخ دادند. برهان اکید و بامداد اسماعیلی در این مورد اطلاعات را تقدیم شما میکند.

Stand: 01.10.2018, 16:28