نظرسنجی: آلمانی ها در مورد افغانستان چه می دانند؟

نظرسنجی: آلمانی ها در مورد افغانستان چه می دانند؟ 05:11 Min. Verfügbar bis 03.09.2023

نظرسنجی: آلمانی ها در مورد افغانستان چه می دانند؟

اداره کار آلمان آمار جدیدی درمورد پناهجویانی که وارد بازار کار شده اند منتشر کرده است. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی در این مورد گزارش می دهند. 

Stand: 03.09.2018, 15:03