تشویق وزارت کشور برای بازگشت داوطلبانه

تشویق وزارت کشور برای بازگشت داوطلبانه 05:50 Min. Verfügbar bis 21.12.2023

تشویق وزارت کشور برای بازگشت داوطلبانه

هفته هاست که وزارت کشور با پخش پلاکارد های «بازگشت داوطلبانه» پناهجویان را تشویق به بازگشت داوطلبانه می کند. بامداد اسماعیلی در این مورد تحقیق کرده است و برای شما گزارش می دهد.

Stand: 21.12.2018, 12:02