پاسخ به سوالات مربوط به سرخکان و واکسن

21:37 Min. Verfügbar bis 13.07.2023

پاسخ به سوالات مربوط به سرخکان و واکسن

Stand: 13.07.2018, 17:44 Uhr

برنامه زنده: امروز با دکتر ورنر اشتوله در مورد مریضی های کودکان مانند سرخک و همچنین واکسن صحبت می کنیم. سوال های خود را در این باره بنویسید.