لوازم امدادی برای پناهندگان در یونان

02:38 Min. Verfügbar bis 12.12.2024

لوازم امدادی برای پناهندگان در یونان

Stand: 12.12.2019, 18:03 Uhr

در یونان وضعیت پناهندگان هر روز بدتر می شود. هر نوع پشتیبانی به خصوص در زمستان مورد نیاز است. دولت فدرال اکنون 55 کامیون با تجهیزات امدادی را به آتن فرستاده است. ایزابل شایانی و بامداد اسماعیلی با اطلاعات بیشتر در این خصوص