قوانین جدید در سال ۲۰۲۰

قوانین جدید در سال ۲۰۲۰ 03:15 Min. Verfügbar bis 17.01.2025

قوانین جدید در سال ۲۰۲۰

در سال ۲۰۲۰ قوانین جدیدی در آلمان به اجرا در می آیند. برهان عقید برخی از قوانین جدید را برای شما جمع آوری کرده است.

Stand: 02.01.2020, 17:21