قوانین جدید در سال ۲۰۲۰

03:15 Min. Verfügbar bis 17.01.2025

قوانین جدید در سال ۲۰۲۰

Stand: 02.01.2020, 17:21 Uhr

در سال ۲۰۲۰ قوانین جدیدی در آلمان به اجرا در می آیند. برهان عقید برخی از قوانین جدید را برای شما جمع آوری کرده است.