تغییرات در قوانین سال ۲۰۱۹

تغییرات در قوانین سال ۲۰۱۹ 02:27 Min. Verfügbar bis 18.01.2024

تغییرات در قوانین سال ۲۰۱۹

سال ۲۰۱۹ در تعداد از قوانین تغییرات جدید بوجود آمده است. حداقل معاش، تقاعدی ”حقوق بازنشسته گی” و افزایش پول جیبی کودکان از جمله قوانین اند، که در آن تغییرات جدید آمده است. آرزو نایبی برای شما بطور خلاصه جمع بندی نموده است.

Stand: 18.01.2019, 17:21