قوانین جدید برای سیاست های پناهندگی و مهاجرت

قوانین جدید برای سیاست های پناهندگی و مهاجرت 50:03 Min. Verfügbar bis 12.07.2024

قوانین جدید برای سیاست های پناهندگی و مهاجرت

در ابتدای ژوئن قوانین متفاوتی برای سیاست های پناهندگی و مهاجرت در پارلمان آلمان تصویب شدند. به طور مثال: قانون مهاجرت نیروهای متخصص، قانون بازگرداندن منظم و قوانینی برای دوره های فنی و حرفه ای و شغلی در رابطه با دولدونگ. بامداد اسماعيلي در وزارت فدرال امور داخلی ار دکتر کریستیان کلوس سوالاتی را درباره ی قوانین جدید مطرح کرده است.

Stand: 15.06.2019, 15:29