بازگشت داوطلبانه به ایران

بازگشت داوطلبانه به ایران 01:48 Min. Verfügbar bis 05.09.2024

بازگشت داوطلبانه به ایران

از آگوست سال 2019 بازگشت داوطلبانه ی پناهجویان ایرانی محدود شده است. کسانی که به طور داوطلبانه قصد بازگشت به ایران را دارند، بدلیل تحریم های اقتصادی علیه ایران وجه کمتری را به عنوان کمک جهت شروع دوباره ی زندگی دریافت می کنند. بامداد اسماعیلی با سازمان بین المللی مهاجران در این باره گفتگو کرده است.

Stand: 01.09.2019, 10:44