تیم پناهجویان در المپیک

تیم پناهجویان در المپیک 17:32 Min. Verfügbar bis 09.06.2026

تیم پناهجویان در المپیک

در تاریخ 08.06.2021 مشخص شد که چه ورزشکارانی در تیم پناهجویان سهمیه‌ی المپیک را دریافت کرده‌اند. بامداد اسماعیلی با عبدالله صدیقی و سعید فضل اولی گفتگو می‌کند.

Stand: 09.06.2021, 16:23