ضمانت برای پناهندگان: کی این هزینه را پرداخت میکند؟

ضمانت برای پناهندگان: کی این هزینه را پرداخت میکند؟ 09:35 Min. Verfügbar bis 21.07.2023

ضمانت برای پناهندگان: کی این هزینه را پرداخت میکند؟

آیا کسانی که برای پناهجویان ضمانت مالی داده اند ، باید مخارج آنها را پرداخت کنند؟ بامداد اسماعیلی و زابینه بولند گزارش می دهند.

Stand: 21.07.2018, 16:43