مخالفت وزیر ادغام ایالت نوردراین-وستفالن با قبول مسئولیت برای پناهجویان

مخالفت وزیر ادغام ایالت نوردراین-وستفالن با قبول مسئولیت برای پناهجویان 07:06 Min. Verfügbar bis 06.02.2025

مخالفت وزیر ادغام ایالت نوردراین-وستفالن با قبول مسئولیت برای پناهجویان

یوآخیم استامپ با درخواست چندین شهر از استان نوردراین-وستفالن جهت پذیرش پناهجویانی که در دریا مانده اند مخالفت کرد. شورای پناهندگان در کلن این تصمیم را مورد انتقاد قرار داد. آرزو نعیبی و ماله شتوسل در این باره گزارش می دهند.

Stand: 01.02.2020, 13:41