پایگاه درمانی پناهندگان در بیلفلد

پایگاه درمانی پناهندگان در بیلفلد 06:31 Min. Verfügbar bis 15.11.2024

پایگاه درمانی پناهندگان در بیلفلد

فیرداو می بایسته در ١٥ سالگی از کشورش، گینه فرار کند. تجربیات بدش به او ضربه ی روحی وارد کرده اند. در حال حاضر مونا، یکی از روانشناسان درمانگاه بیماری های روحی و روانی دانشگاه بیلفلد، به او کمک می کند. گیتی مولر با او و روانشناسش صحبت کرده است

Stand: 15.11.2019, 17:45