ادغام در بازار کار

ادغام در بازار کار 16:34 Min. Verfügbar bis 11.09.2024

ادغام در بازار کار

 پناهندگان چگونه می توانند در آلمان کار پیدا کنند و با چه موانعی روبرو هستند؟ فلاح الیاس در دفتر مرکزی آژانس اشتغال نورنبرگ با میشائل وان درکامن و احمد صالح ، متخصص در امور مهاجرت و پناهندگان، در مورد ادغام پناهندگان در بازار کار و برنامه های آینده این آژانس گفتگو می کند.

Stand: 25.01.2019, 11:16