مهاجرین در ترکیه به سمت اروپا در حرکت شدند

06:20 Min. Verfügbar bis 10.03.2025

مهاجرین در ترکیه به سمت اروپا در حرکت شدند

Stand: 02.03.2020, 16:09 Uhr

صدها نفر پس از پخش شایعات درباره باز شدن مرزهای ترکیه بروی مهاجرین ، به سمت اروپا در حرکت شدند. ایزابل شایانی در این باره اطلاعات بیشتر میدهد.