علی؛ پناهجویی روی صندلی چرخ دار

علی؛ پناهجویی روی صندلی چرخ دار 06:11 Min. Verfügbar bis 30.11.2023

علی؛ پناهجویی روی صندلی چرخ دار

علی شش سال است که پس از یک حمله انتحاری روی صندلی چرخ دار می نشیند. اما این جوان افغان به این راحتی تسلیم معلولیت خود نشده است.

Stand: 25.02.2019, 20:34