دستگیری یک زن آلمانی مظنون به همکاری با «داعش»

دستگیری یک زن آلمانی مظنون به همکاری با «داعش» 05:40 Min. Verfügbar bis 22.11.2024

دستگیری یک زن آلمانی مظنون به همکاری با «داعش»


روز جمعه یک زن آلمانی مظنون به همکاری با «داعش» در فرانکفورت دستگیر شد. ایزابل شایانی و ماله اشتوسل توضیح می دهند که چرا این روند می تواند در آینده بیشتر تکرار شود.

Stand: 22.11.2019, 09:17