اخبار جدید مربوط به قانون مهاجرت نیروی متخصص

اخبار جدید مربوط به قانون مهاجرت نیروی متخصص 12:30 Min. Verfügbar bis 04.02.2025

اخبار جدید مربوط به قانون مهاجرت نیروی متخصص

آلمان در چند سال آینده به صدها هزار نیروی متخصص نیاز خواهد داشت. ولی آلمان چگونه می تواند برای متخصصین از کشورهای غیر اتحادیه ی اروپا جذاب تر شود؟ بامداد اسماعیلی با یاسنا رزو-فلانزه از سازمان فنی و حرفه ای درباره ی قانون مهاجرت نیروی متخصص صحبت کرده است.

Stand: 05.01.2020, 18:00