محتوای قانون مهاجرت چیست؟

محتوای قانون مهاجرت چیست؟ 33:52 Min. Verfügbar bis 24.01.2024

محتوای قانون مهاجرت چیست؟

طرح قانون مهاجرت معرفی شده است. «دولدونگ کاری» چیست و چه کسانی می توانند برای مهاجرت کاری به آلمان بیایند؟ بامداد اسماعیلی برای شما توضیح می دهد.

Stand: 27.12.2018, 15:17