سیاست پذیرش پناهنده اتحادیه اروپا

سیاست پذیرش پناهنده اتحادیه اروپا 06:27 Min. Verfügbar bis 10.03.2024

سیاست پذیرش پناهنده اتحادیه اروپا

وضعیت پناهجویان دردریای مدیترانه موضوع مهمی برای اتحادیه اروپاست. دو مساله در این زمینه حائز اهمیت هستند. مساله اول، طبق حکم دادگاه عالی اروپا در مورد مساله "سی واچ" کشور ایتالیا موظف است به پناهجویان غذا و امکانات پزشکی ارائه دهد . مساله دوم بحث و گفتگو درباره تواقفنامه ترکیه و اتحادیه درباه وضعیت پناهجویان است. ایزابل شایانی و بامداد اسماعیلی اطلاعات بیشتری برای شما دارند.

Stand: 10.02.2019, 16:15