کمنیتس: تحقیق در مورد گروه تروریستی راستگراه

کمنیتس: تحقیق در مورد گروه تروریستی راستگراه 05:10 Min. Verfügbar bis 12.10.2023

کمنیتس: تحقیق در مورد گروه تروریستی راستگراه

بر اساس تحقیقات، یک گروه تروریستی راستگراه به تاریخ 3 ماه اکتبر یک حمله را در شهر کمنیتس برنامه ریزی کرده بودند. هدف آنان تحریک جنگ داخلی در آلمان بود.

Stand: 12.10.2018, 16:36