دعوت از سوى يك خانواده افغان

و د ار فور يو در سفر – شهر ميندن 25:50 Min. Verfügbar bis 24.01.2024

دعوت از سوى يك خانواده افغان

در شهر ميندن تيم و د ار فور يو از سوى يك خانواده افغان دعوت به شام شد . افراد اين خانواده هر يك به چه كارى مشغول هستند و چگونه در جامعه جديد ادغام شده اند ؟ اطلاعات بيشتر در اين برنامه.

Stand: 24.01.2019, 15:48