قانون دابلین چطور انجام می شود؟

قانون دابلین چطور انجام می شود؟ 03:01 Min. Verfügbar bis 04.01.2024

قانون دابلین چطور انجام می شود؟

قانون دابلین، قانون پیچیده ای است. طبق این قانون شخص پناهجو باید در اولین کشور اتحادیه اروپا که واردش می شود تقاضای پناهندگی کند. بامداد اسماعیلی از جزییات این قانون می گوید.

Stand: 04.01.2019, 17:36