وضعیت پس از طوفان در اردوگاه کارا تپه

وضعیت پس از طوفان در اردوگاه کارا تپه 37:55 Min. Verfügbar bis 17.12.2025

وضعیت پس از طوفان در اردوگاه کارا تپه

پس از طوفان هفته‌ی گذشته، اوضاع در اردوگاه کارا تپه‌ی لسبوس وخیم‌ترشده است. چند روز پیش، هوا در آنجا به‌شدت طوفانی و همراه با بارندگی شدید بود. در حال حاضر بیش از هفت‌هزار نفر در اردوگاه سکونت دارند. فرانسیسکا گریل‌مایر در لسبوس است و برای ما از از وضعیت در اردوگاه کارا تپه گزارش می‌دهد.

Stand: 17.12.2020, 18:15