وضعیت پس از طوفان در اردوگاه کارا تپه

37:55 Min. Verfügbar bis 17.12.2025

وضعیت پس از طوفان در اردوگاه کارا تپه

Stand: 17.12.2020, 18:15 Uhr

پس از طوفان هفته‌ی گذشته، اوضاع در اردوگاه کارا تپه‌ی لسبوس وخیم‌ترشده است. چند روز پیش، هوا در آنجا به‌شدت طوفانی و همراه با بارندگی شدید بود. در حال حاضر بیش از هفت‌هزار نفر در اردوگاه سکونت دارند. فرانسیسکا گریل‌مایر در لسبوس است و برای ما از از وضعیت در اردوگاه کارا تپه گزارش می‌دهد.