آلمانی ها و جنگلات آنان

آلمانی ها و جنگلات آنان 06:45 Min. Verfügbar bis 11.09.2023

آلمانی ها و جنگلات آنان

یکی از سوم قسمت آلمان را جنگلات پوشش می دهد. اما این جنگلات تنها به این منظور مهم نیستند بلکه آلمانی ها با این جنگلات ارتباط خاص و مهم دارند. هینکه شرودر و آرزو نایبی با آندرس انگل از اداره جنگل ها برای شما این رابطه ویژه را توضیح میدهد.

Stand: 11.09.2018, 11:55