سال جدید برای دوره‌های فنی و حرفه‌ای آغاز می‌شود

سال جدید برای دوره‌های فنی و حرفه‌ای آغاز می‌شود 18:25 Min. Verfügbar bis 07.08.2025

سال جدید برای دوره‌های فنی و حرفه‌ای آغاز می‌شود

از دوشنبه (03.08.2020) دوره‌های فنی و حرفه‌ای برای بسیاری از جوانان در آلمان آغاز می‌شوند. بامداد اسماعیلی با ۲ نفر از آنان گفتگو کرده است.

Stand: 03.08.2020, 19:09