مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 30.03.2020

Coronavirus: Update am 30.03.2020 | Deutsch-Persisch 24:58 Min. Verfügbar bis 01.04.2025

مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 30.03.2020

- بایرن محدودیت خروج از منزل را تا ١٩ آپریل تمدید می کند.
- رئیس دولت پیش بینی می کند که محدودیتهای کنونی تا ۲۰ آپریل ادامه خواهند داشت.
-نیروهای کمکی جهت برداشت محصولات، دیگر مجاز نیستند از خارج از کشور وارد آلمان شوند. مسئول ادغام، در مورد ایده ای جدید در این زمینه اظهار نظر کرده است.

Abschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt | Deutsch-Persisch 09:59 Min. Verfügbar bis 01.04.2025

Coronavirus: Situation auf Lesbos | Deutsch-Persisch 16:27 Min. Verfügbar bis 01.04.2025

Stand: 31.03.2020, 14:00