اطلاعات مربوط به اجبار استفاده از ماسک و بروزرسانی اخبار کرونا

اطلاعات مربوط به اجبار استفاده از ماسک و بروزرسانی اخبار کرونا 20:01 Min. Verfügbar bis 29.04.2025

اطلاعات مربوط به اجبار استفاده از ماسک و بروزرسانی اخبار کرونا

- تقریباً در تمام ایالات آلمان استفاده از ماسک اجباری شده است. به چه چیزهایی باید توجه داشته باشید؟ مقررات مربوط به کودکان چیست؟
- چه تفاوت‌هایی در ایالات آلمان در این‌مورد وجود دارند؟ آیا مجازات‌هایی هم در نظر گرفته شده است؟
- ما مهمترین اطلاعات در مورد اجبار استفاده از ماسک را برای شما گردآوری کرده‌ایم.

Stand: 28.04.2020, 17:46