اطلاعات مهم در مورد ویروس کرونا  در ۲۰ مارس ۲۰۲۰

ویروس کرونا: به روزرسانی 20.03.2020 صبح 24:08 Min. Verfügbar bis 25.03.2025

اطلاعات مهم در مورد ویروس کرونا  در ۲۰ مارس ۲۰۲۰

- در مورد محدودیت های خروج از خانه تصمیمات اولیه گرفته شد. این به چه معنی است؟
- مسئولان برای ممنوعیت خروج از خانه درکل سطح کشور تامل می کنند.
- تدبیر های مختلف در ایالت های مختلف چگونه اند؟

ویروس کرونا: به روزرسانی 20.03.2020 شب 24:54 Min. Verfügbar bis 25.03.2025

Stand: 20.03.2020, 14:48