Coronavirus: Update am Mittag 16.04.2020 | Deutsch-Persisch

21:01 Min. Verfügbar bis 17.04.2025

ویروس کرونا: به روزرسانی 16.04.2020

Stand: 17.04.2020, 16:30 Uhr

- مدارس به‌تدریج بازگشایی می‌شوند.
- مقررات وضع شده در ایالت‌های آلمان فدرال با هم متفاوت هستند.
- در آینده چه چیز تغییر خواهد کرد؟ چه محدودیت‌هایی همچنان برقرار می‌مانند و تا کی؟

Coronavirus: Update am Abend 16.04.2020 | Deutsch-Persisch

28:17 Min. Verfügbar bis 17.04.2025