وضعيت مراكز سكونت پناهجويان چگونه است؟

و د ار فور يو در سفر – اُلپه 33:44 Min. Verfügbar bis 24.01.2024

وضعيت مراكز سكونت پناهجويان چگونه است؟

آخرين مقصد سفر ما شهر اُلپه است. اتوبوس ما مستقيم در مقابل يك هايم پناهجويان پارك مى كند. ما مى خواهيم بدانيم شرايط در آنجا چگونه است؟ در اين مورد ما با ساكنين شهر و مشاوران پناهجويان گفتگو كرديم.

Stand: 24.01.2019, 15:48