مجريان ما به سوالات شما پاسخ مى دهند

و د ار فور يو در سفر 36:38 Min. Verfügbar bis 24.01.2024

مجريان ما به سوالات شما پاسخ مى دهند

تيم و د ار فور يو در شهر ميندن بود. مجريان ما با شما درباره چگونگى زندگى با مهاجرين قديمى به بحث و تبادل نظر مى پردازند . چه مشكلاتى در اين مسير وجود دارند و چرا ؟ همچنين آنها به سوالات بينندگان درباره روند پناهندگى پاسخ مى دهند.

Stand: 24.01.2019, 15:48