پناهجويان با چه مشكلاتى در كلاس هاى ادغام / اينتگراسيون مواجه هستند؟

و د ار فور يو در سفر – شهر هرنه 25:27 Min. Verfügbar bis 24.01.2024

پناهجويان با چه مشكلاتى در كلاس هاى ادغام / اينتگراسيون مواجه هستند؟

دومين مقصد سفر تيم و د ار فور يو: شهر هرنه در مدرسه اريش فريد درباره چالش هايى كه  فرزندان پناهجو در كلاس هاى ادغام با آن مواجه هستند با اشتفان هلفن مدير مدرسه، كورنليا يونن معلم و يوناس شوارتس ولدر يك مشاور امور اجتماعى به بحث و گفتگو مى نشينيم.

Stand: 24.01.2019, 15:48